Emoční inteligence a koně

Emoční nebo emocionální kvocient (EQ, Emoční inteligence) je v psychologii číselný ukazatel, který hodnotí schopnost zacházet s emocemi a spolupracovat se sociálním okolím. Od Inteligenčního kvocientu (IQ) se liší tím, že hodnotí lidské vlastnosti, které mají co do činění s city, emocemi a veškerou komunikací s okolím. Nehodnotí myšlenkové schopnosti, ale složky empatie, sebeovládání, sebeuvědomění, motivace a společenské obratnosti.
 
Emoční kvocient určuje míru schopnosti vcítit se, ovládat nálady, přizpůsobit se, být nezávislý, přátelský, laskavý, úcta, oblíbenost, vytrvalost. Emoční inteligence je součást sociální inteligence, která zahrnuje schopnost sledovat vlastní i cizí pocity a emoce a rozlišovat je a využívat těchto informací ve svém myšlení a jednání. EQ se staví vedle IQ jako další indikátor, který má vliv na úspěšnost životní dráhy. Lidé s vyšším nebo vysokým EQ mají dobré předpoklady být dobří manažeři, vůdčí osobnosti, poradci, ale také přátelé, milenci a partneři. Mají tedy velký potenciál uplatnění ve společnosti. Dokážou předpovídat problémy předtím, než se zcela rozvinou, tudíž jim jsou schopni zabránit. Ovládají komunikaci a vyjadřováni, díky kterým rozumí svému okolí a okolí rozumí jim.
 
Znát dobře sebe sama nám může pomoci dosahovat lepších výsledků ve všech oblastech naší práce, jakož i rozvíjet své vůdčí schopnosti, které vznikají na základě zkušeností a schopnosti se poučit ze svých chyb. Vedení lidí vyžaduje mnoho dovedností. Kompetence úspěšných lídrů je totiž založena na pěti základních schopnostech: sebevědomí, sebeovládání, motivace, empatie a sociální dovednosti.
 

Koně a emoční inteligence

Koně mohou významně pomoci lidem rozvinout emoční inteligenci, protože mají velmi vyvinuté a bystré smysly, vykazují velkou citlivost na neverbální podněty, mají schopnost rozeznat emocionální stav člověka, jemuž na oplátku nabízejí pozorovatelné a fyzické zpětné vazby.
 
Kůň je naše zrcadlo, které nám svým chováním ukáže i tu emoci, kterou schováváme sami před sebou.
Práce s koňmi nabízí jedinečný zážitek rozvíjet hlubší pochopení sebe sama a toho, jak nás vnímají ostatní, naši motivaci, přizpůsobivost a flexibilitu v měnících se situacích, úroveň angažovanosti a iniciativy a především schopnost porozumět a vést ostatní. Lidé nemají vždy odpovědi, ale měla by z nich vyzařovat důvěra, protože odpovědi se lze naučit.